About Us

ANBI

Stichting Amsterdam Summer University (handelsnaam Stichting Amsterdam-Maastricht Summer University (AMSU)

RSIN/fiscaal nummer: 9033130

Postbus 53066
1007 RB Amsterdam
www.amsu.edu

Doelstelling:
het ontwikkelen, aanbieden en organiseren van (internationaal) onderwijs voor studerenden en professionals, in samenwerking met universiteiten en andere (onderwijs)instellingen;
het (doen) organiseren van en/of deelnemen aan manifestaties of andere evenementen en gelegenheden die aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn, al dan niet in samenwerking met andere rechtspersonen;
al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, dit in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan:
De AMSU vindt haar bestaansrecht in het aanmoedigen van een wetenschappelijke houding
gekenmerkt door scepsis en ontdekkingsdrift. De sterk uiteenlopende ervaringen en achtergronden van de docenten en cursisten zijn een belangrijke voorwaarde voor een geanimeerde en vrije uitwisseling van ideeën. Aan jong en oud, uit Europa en daarbuiten,
professionals en post-graduates, biedt de AMSU een vrijplaats voor een intellectuele zoektocht zonder voorafgestelde grenzen.

De cursussen, workshops en masterclasses komen tot stand in nauwe samenwerking met gerenommeerde instellingen en/of personen op het betreffende vakgebied uit binnen- en buitenland. De cursisten worden geconfronteerd met de streng-methodische werkwijze van de afzonderlijke disciplines, de interdisciplinaire grensgevechten tussen concurrerende docenten en specialisten en de inzicht verruimende kracht van een multidisciplinaire benadering van culturele en maatschappelijke vraagstukken.

Steeds terugkomende thema's zijn (in willekeurige volgorde):
Europe on its way; Environmental policies: objectives, instruments and practices; Cleaner Production and Sustainable Product Development; Re-inventing the City; The Role of the Cities in Building Europe; The Creative City; Media Theory and Journalism; The Internet and Political Reporting; Ethics, Integrity and Making Money; The Value of Culture; Executive Skills for the Up- and coming Manager; Recent Developments in the Study of 17th century Dutch Art; Intensive Dutch Language Course; The Art of Jewish Storytelling; Perception and Experience in Modernity; Citizenship education, ;What is European Citizenship?; International (cultural) cooperation; How to Start an NGO from scratch?
In de loop der jaren vele gespecialiseerde kunstcursussen voor kunstenaars op het gebeid van filmmaking, production, performing arts and arts management.
Eveneens door de samenwerking met het AMC/Medische faculteit UvA jarenlang medische trainingen voor basisartsen en specialisten.

De stichting heeft inkomsten uit cursusgelden, partnerships, subsidies, donaties en sponsors.
Het beheer van het eigen vermogen is in handen van het bestuur.


Onbezoldigd bestuur:

  • Steve Austen, voorzitter
  • Ruggero Lala, secretaris 
  • Masja Austen, penningmeester 

 

Er is geen personeel in vaste dienst bij AMSU.


Verslag activiteiten 2016:


LANG-1 Intensive Dutch Language Course

8 - 26 augustus 2016, Amsterdam.
i.s.m.: Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT), Universiteit van Amsterdam.
Deze intensieve Nederlandse cursus werd op verschillende niveaus aangeboden, van (absolute) beginners tot meer ervaren en gevorderde studenten door docenten van het INTT, Universiteit van Amsterdam).

 

MBA - Culture, Heritage & Citizenship

Tweejarige academische deeltijd-opleiding - gestart in januari 2016

Begin oktober 2017 start al weer de vierde lichting studenten. MBA Culture, Heritage & Citizenship (MBA CHC) is een initiatief van de Netherlands Business Academy (NBA) en de Amsterdam Summer University (AMSU).
Zij voldoen daarmee aan een groeiende behoefte onder ervaren, leidinggevende professionals en consultants in de kunst- cultuur- en erfgoedsector. Deze opleiding wil de scheiding tussen materieel en immaterieel erfgoed wegnemen en het betrekken van het publiek ontwikkelen van audience development tot citizenship education.
Doelgroep: voor leidinggevenden in de brede cultuursector of daaraan gerealteerde beroepen, zoals beleidsmedewerkers, consultants en (cultuur)wetenschappers.

Aantal AMSU deelnemers in 2016: 62

Aantal landen: 31
Australië, Brazilië, Bulgarije, China, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, India, Iran, Italië, Japan, Jemen, Letland, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Palestina, Oekraïne, Portugal, Roemenië, Saoedi-Arabië, Slowakije, Spanje, Syrië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland.

Financiële verantwoording 2016

Balans per 31 december 2016

Vaste activa
• Deelneming ASU-B.V. Guesthouses € 9.188
Vlottende activa
• Vorderingen € 12.479
• Liquide middelen € 2.309
Totaal vlottende activa € 14.788

Kortlopende schulden € 11.839 

Vlottende activa min kortlopende schulden € 2.949
Activa min kortlopende schulden € 12.137

Langlopende schulden 

Lening o/g ASU-B.V. Guesthouses € 9.076
Eigen vermogen
Overige reserve € 3.061

Staat van baten & lasten per 31 december 2016

Lasten
• Voorbereidingsperiode kosten € 10.839
• Handling doorberekend aan cursusperiode € -/- 12.360
• Cursusperiode € 68.130
• Bijzondere baten en lasten € 1.552
Totale lasten € 68.161

Baten

• Cursusgelden en huisvesting € 60.225
• Overige bijdragen € 8.544
Totale baten € 68.769

Positief resultaat € 608 

Toelichting
• Het jaar 2016 sluit af met een positief resultaat van € 608.
• Per einde boekjaar is het eigen vermogen € 3.061.
• Stichting Amsterdam Summer University heeft geen personeel in dienst en beschikt - naast het eigen vermogen - niet over overige reserves.

 

 

 

 

Metropool Soul for Europe Felix Meritis Connecting Cultures GRAD Webshop