8 March to 31 December 2019

MBA CULTURE, HERITAGE & CITIZENSHIP (nieuwe cyclus, start oktober 2019)

TWEEJARIGE ACADEMISCHE DEELTIJDOPLEIDING 

Begin oktober 2019 start de achtste lichting studenten MBA Culture, Heritage & Citizenship (MBA CHC). Deze opleiding bestaat elders niet en is een initiatief van de Netherlands Business Academy (NLBA) en de Amsterdam Summer University (AMSU).

DOELGROEP
Leidinggevenden in de brede cultuursector of daaraan gerelateerde beroepen, zoals beleidsmedewerkers, consultants en (cultuur)wetenschappers. De aanmeldprocedure gaat via selectie en recommandatie en leidt ertoe dat deelnemers behoren tot de gekende en opkomende talenten in de sector.

Deelnemers aan de achtste cyclus gaan deel uitmaken van een hoogwaardig kennisnetwerk dat, vooral ook na voltooiing van de opleiding, van onschatbare waarde zal zijn. Gedurende de twee en een half jaar dat de deelnemers en docenten in een relatief kleine groep samenwerken wordt de basis gelegd voor uitwisseling van kennis en participatie in netwerken en projecten, ook buiten het directe leermodel van de opleiding. Actieve deelname aan side-events wordt aangemoedigd.

INLEIDING
Nu allerwegen de belangstelling voor ons erfgoed toeneemt -naast de tastbare monumenten vooral ook voor de daarmee verbonden ideeëngeschiedenis-, zijn vraagstukken van identiteit en burgerschap niet ver weg. Het managen van dit samenhangende complex van op zichzelf staande disciplines en uitvoeringspraktijken vereist een nieuwe benadering. De deskundigheid van de leidinggevenden op al deze gebieden zal moeten worden aangescherpt. 
Daartoe is er de volwaardige deeltijdopleiding MBA Culture, Heritage & Citizenship ontwikkeld, waarvan in oktober 2019 de achtste cyclus van start gaat.

ACHTERGROND EN DOEL
De participatiesamenleving gaat verder dan het buzzwoord. Het thema burgerschap is niet alleen actueel bij de overheid, het is het nieuwe leidende principe in de brede cultuursector (archieven, musea, monumenten en podiumkunsten). Toch ontbreekt het aan een interdisciplinaire benadering waarin management, burgerschap en cultuur samenkomen. Jaarcijfers, bezette stoelen en rendement krijgen nog te vaak voorrang boven de relatie tussen instelling en samenleving.

Gaandeweg komen partijen in de markt tot de conclusie dat de deelname van burgers aan de oplossingen van maatschappelijke vraagstukken op een heel andere manier georganiseerd moet worden. Een meer ondernemende opstelling jegens de burger vereist een nieuwe theoretische basis en een ander soort praktijkervaring. De tijd is rijp voor een benadering die zowel geïnteresseerde leken (burgers), alsook ngo's en bedrijven de kennis kan aanreiken om succesvolle cases en proeven om te zetten in continuïteit. Een benadering die een netwerk van kennis en ervaringsinstituten kan ontwikkelen, zodat de rol van de overheid verandert van geldverstrekker in die van een volwaardig gesprekspartner.

De MBA Culture, Heritage & Citizenship heeft als doel om deze vraagstukken op te pakken en is opgezet voor:
• culturele organisaties, 
• bedrijven en ngo's, 
• overheden,
• semioverheidsorganisaties 
die zoeken naar (her)positionering van hun rol in de participatiesamenleving. Uniek is het snijvlak van management en burgerschap.

In deze MBA-opleiding leert u de meest actuele theorieën op het gebied van leiderschap, nieuwe methodieken voor het positioneren van uw instelling en krijgt u inzicht in de belangrijkste vraagstukken rondom erfgoed en burgerparticipatie. Naast theorie is er veel ruimte voor praktijk. U brengt uw eigen casus mee naar de opleiding en past de opgedane kennis toe. Onze docenten staan u daarin bij met hun expertise, en stellen daarnaast hun netwerken ter beschikking. Gedurende de opleiding verbetert u uw argumentatievaardigheden en onderbouwt deze met de meest recente academische literatuur. U vormt zich tot een effectief leidinggevende, die zijn of haar organisatie op betrokken wijze een plaats weet te geven in de samenleving.

 

WAT VINDEN ZIJ ER VAN? 

Paul du Crocq, bijna Master MBA"Culturele inhoud, managerial uitdagingen en fundamentele verdiepingsslag op zelfkennis op maat aangeboden; ik had deze studie graag eerder in mijn loopbaan willen volgen!" 

Ernst Veen, cultureel ondernemer, oud-directeur Nieuwe Kerk en Hermitage aan de Amstel: 
"In mijn dagelijkse beroepspraktijk maak ik veel gebruik van hetgeen ik al doende geleerd heb. Een volwassen academische opleiding was er in mijn tijd nog niet. Ik juich dit initiatief van harte toe, vooral omdat de praktijkkennis van zoveel voortreffelijke collega's in het cursusprogramma is opgenomen. Een must voor avontuurlijke leidinggevenden."

Harry Starren, oud-directeur De Baak: 
"Innovatie begint vaak door bestaande kennis op een andere manier in te zetten, door een vraagstuk vanuit verschillende disciplines te benaderen. Niet alleen een verrijking voor de beroepsbeoefenaren, maar ook een noodzakelijke verbreding van de vraagstelling, waardoor oplossingen bereikbaar worden die voordien niet gezien werden."

Jody Jensen, directeur Institute for Social & European Studies, Köszeg, Hongarije: 
"Until now there is not such a thing as an MBA European Culture, Heritage and Citizenship. No field can be studied in isolation and requires an inter-disciplinary and transdisciplinary approach. 
An accredited academic course that brings together the business skills from the regular MBA programmes with knowledge from culture, European studies, tangible and intangible heritage studies and citizenship education needs to be developed."

DEELNAME EN VEREISTEN
De opleiding MBA Culture, Heritage & Citizenship is gericht op deelnemers die enige jaren actief zijn op terreinen die raakvlakken hebben met bovengenoemde onderwerpen. Dit kan zijn in overheidsdienst waarbij beleid en praktische modellen voor participatie van burgers worden uitgedacht en beproefd, in de brede (sociaal-)culturele sector, de erfgoedsector of in de (geprivatiseerde) dienstverlening. Daarbij is te denken aan projectmanagers, zelfstandige kunstenaars of werknemers binnen culturele instellingen.

Voor het volgen van de opleiding MBA Culture, Heritage & Citizenship dient u minimaal over een hbo- of universitair diploma met 3 jaar relevante werkervaring te beschikken. Indien u niet voldoet aan de formele instroomeisen kunt u op grond van een mondelinge toelatingstoets -die op maat wordt gemaakt op basis van de vooropleiding- eveneens worden toegelaten tot de opleiding.

De masteropleidingen van NLBA en AMSU zijn bedoeld voor leidinggevenden en toekomstig leidinggevenden. De opleidingen hebben een aantal algemene MBA-onderdelen (modules) en daarnaast specifieke vakinhoudelijke onderdelen (blokken). Dit is gebaseerd op onze filosofie dat u zowel manager bent als materiedeskundige.

De MBA Culture, Heritage & Citizenship bestaat uit twaalf modules verdeeld over vijf inhoudelijke blokken. De blokken zijn ook los te volgen; dan krijgt u na afronding een certificaat. 
De opleiding wordt afgesloten met een thesis. U behaalt de mastertitel als u het voorgeschreven masterprogramma succesvol heeft afgerond.

PROGRAMMA 
De MBA Culture, Heritage & Citizenship bestaat uit de module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching en 3 inhoudelijke blokken, bestaande uit verschillende modules of vakgebieden. De opleiding wordt afgesloten met een thesis. Binnen elk blok wordt er een link gemaakt naar CHC.

Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching
• Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching en Schriftelijke Communicatie
• Methoden & Technieken van Onderzoek

Blok 1: Strategy & Policy
• Strategie & Beleid
• Sales- & Accountmanagement

Blok 2: Interne Beheersing
• Finance & Management Control
• Operations Management & Kwaliteit
• Human Resources Management
• Project Management
• Information Management

Blok 3: Leadership & Coaching
• Leadership
• Verandermanagement 
• Ethiek

Integratiecolleges
• Colleges specifiek gericht op Culture, Heritage & Citizenship

Thesisfase
• Methoden & Technieken van Onderzoek

TIJD, PLAATS EN KOSTEN 
De opleiding wordt aangeboden op de maandagen o.a. in Amsterdam, in principe op maandagen. Op maandagmiddag en -avond zijn er colleges, ‘s ochtends vinden consultatiebijeenkomsten plaats. 
Tijdens deze consultatiebijeenkomsten worden casussen en opdrachten uitgewerkt, presentaties voorbereid en wordt elkaars werk becommentarieerd.

De prijs van de opleiding bedraagt (exclusief literatuur- en verblijfskosten; 0% btw): € 25.625,00

Voor inschrijving, detailinformatie, cursusbrochure en afspraken voor een persoonlijk oriënterend gesprek: raadpleeg de website van de NLBA.

FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN VOOR DE MASTER MBA CHC

Bijdrage van uw werkgever
Niet alleen uzelf, maar ook uw werkgever profiteert ervan als u een studie gaat volgen. Veel werkgevers zien daarom het belang in van scholing voor hun medewerkers. Het is dus mogelijk dat uw werkgever u wil en kan helpen bij het financieren van uw studie.

Wanneer het bedrijf waar u voor werkt valt onder een cao is het verstandig om na te gaan welke afspraken er zijn gemaakt over het volgen van een opleiding. In veel cao's zijn afspraken gemaakt over de vergoeding voor het volgen van een opleiding. Op de website van FNV vindt u een overzicht van alle cao's in Nederland: https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-caos/

Levenlanglerenkrediet
Wilt u een opleiding gaan volgen en heeft u geen recht (meer) op studiefinanciering? Bent u jonger dan 55 jaar? Dan kunt u mogelijk dmv het levenlanglerenkrediet tegen gunstige voorwaarden geld lenen bij DUO om het collegegeld of lesgeld te betalen.

Het levenlanglerenkrediet kan worden gebruikt voor een wettelijk erkende opleiding in het hoger onderwijs. U moet de lening binnen 15 jaar terugbetalen. De hoogte van de aflossing is afhankelijk van uw inkomen. De aflossing gaat in op 1 januari na het afronden van de studie.

Om een levenlanglerenkrediet te krijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U vindt alle voorwaarden voor het levenlanglerenkrediet op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Lerarenbeurs
Als u een bevoegd leraar bent, komt u mogelijk in aanmerking voor een lerarenbeurs van DUO. Met een lerarenbeurs kunt u met subsidie een bachelor of master opleiding volgen. De beurs is ook beschikbaar voor interne begeleiders, zorgcoördinatoren en remedial teachers.

De lerarenbeurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Daarnaast kan uw werkgever subsidie krijgen om u studieverlof te geven.

De aanvraagperiode voor de lerarenbeurs loopt van 1 april tot en met 30 juni. U kunt nog wel een wijziging in uw aanvraag doorgeven.

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen, deze vindt u op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Fiscaal voordeel
Indien u uw opleiding zelf (gedeeltelijk) betaalt, kunt u de kosten hiervan in de aangifte inkomstenbelasting in aftrek brengen als studiekosten of scholingsuitgaven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan collegegeld, studieboeken en studiebenodigdheden.

De hoogte van het voordeel is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Op de website van de belastingdienst kunt u uitgebreide informatie vinden over deze regeling en de eisen die zij daaraan stellen:. 

THESIS

In de thesis, die aan het einde van de opleiding wordt gemaakt, worden verschillende van de bovenstaande elementen in samenhang verwerkt. Hierin vindt de integratie plaats van alle opgedane vakinhoudelijke, praktische en algemene competenties. De deelnemer toont aan dat hij zich het masterniveau heeft eigen gemaakt en op multidisciplinaire wijze zelfstandig binnen zijn vakgebied werkzaam kan zijn.

GASTDOCENTEN INTEGRATIECOLLEGES, DATA WORDEN HALFJAARLIJKS VASTGESTELD

Er worden jaarlijks 16 integratie colleges gegeven: 11 in het voorjaar en 5 in het najaar.

Welke docenten kunt u verwachten?

 

 • Dr. Franco Bianchini, Regeneration of Cities, Leeds Beckett University, UK
 • Drs. Huib Boissevain, dir. Annexum, beleggingsexpert en vastgoeddeskundige
 • Prof. Ir. Pi de Bruijn, architect
 • Drs. Michiel Buchel, algemeen directeur NEMO
 • Dr.h.c. Jurn Buisman, entrepreneur en eigenaar particuliere museumcollecties
 • Freek van Duijn, interim management & advies in de cultuursector
 • Prof. Matthijs van Dijk, Universiteit Delft
 • Dr. Dos Elshout, UvA, Cultuurwetenschappen
 • Egbert Fransen, ondernemer, directeur Pakhuis de Zwijger
 • Prof. Paul Frissen, Universiteit Tilburg en decaan Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
 • Drs. Cees de Graaff, directeur Dutch Culture
 • Tabo Goudswaard, kunstenaar en vormgever
 • Drs. Menno Heling, innovative internet solutions for culture and tourism
 • Prof. Zef Hemel, ruimtelijke ordening specialist, Wibautleerstoel UvA
 • Jo Houben, deskundige governance, vml. directeur Cultuur-Ondernemen
 • Drs. Liesbeth Jansen, projectdirecteur Marineterrein, directeur Linkeroever, revitalisering van gebieden en gebouwen
 • Drs. Jaap Lampe, aftredend algemeen directeur van Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem
 • Drs. Bert Mulder, vml. lector Informatie, Technologie en Samenleving, Haagse Hogeschool
 • Prof. Mario Neve, University of Bologna, Campus di Ravenna
 • Ryclef Rienstra, directeur VandenEnde Foundation
 • Drs. Paul Spies, Direktor Stadtmuseum Berlin en Chef-Kurator des Landes Berlin im Humboldt Forum
 • Dr. Renée Steenbergen, senior onderzoeker Mecenaat, Universiteit Utrecht
 • Drs. Oeds Westerhof, projectdirecteur Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018
 • Drs. Hala Naoum Néhmé, econoom & politicoloog, lid van de gemeenteraad van Amsterdam
 • Drs. Deirdre Carasso, directeur Gemeente Museum Schiedam
 • Drs. Saskia Moerbeek, directeur Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie
 • Farid Tabarki, trendvoorspeller & all-round generalist in global topics
 • Mr. Jaap Hoeksma, rechtsfilosoof en publicist, Europadeskundige
 • Drs. Harry Starren, columnist Financieel Dagblad, oud-directeur De Baak
 • Trevor Davies, directeur Europese Culturele Hoofdstad Kopenhagen en Aarhus
 • Drs. Melle Daamen, oud-directeur Mondriaan Fonds en oud-directeur Stadsschouwburg Amsterdam
 • Ernst Veen, oud-directeur Nieuwe Kerk en oprichter van de Hermitage aan de Amstel
 • Ed Hagedorn, oud-directeur HRM De Baak
 • Duncan Stutterheim, ondernemer in de creatieve industrie
 • Moderators: Dr.h.c. Steve Austen, experienced pioneer in arts and entrepreneurship in Europe en Farid Tabarki, columnist FD, trendwatcher en publicist

Application

It's not possible to apply for this course

Metropool Soul for Europe Felix Meritis Connecting Cultures GRAD Webshop