About Us

ANBI

 

Stichting Amsterdam Summer University (handelsnaam Stichting Amsterdam-Maastricht Summer University (AMSU)

RSIN/fiscaal nummer: 9033130/ Kamer van Koophandel: 41209339

Postbus 53066
1007 RB Amsterdam
www.amsu.edu

Doelstelling:
het ontwikkelen, aanbieden en organiseren van (internationaal) onderwijs voor studerenden en professionals, in samenwerking met universiteiten en andere (onderwijs)instellingen;
het (doen) organiseren van en/of deelnemen aan manifestaties of andere evenementen en gelegenheden die aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn, al dan niet in samenwerking met andere rechtspersonen;
al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, dit in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan:
De AMSU vindt haar bestaansrecht in het aanmoedigen van een wetenschappelijke houding
gekenmerkt door scepsis en ontdekkingsdrift. De sterk uiteenlopende ervaringen en achtergronden van de docenten en cursisten zijn een belangrijke voorwaarde voor een geanimeerde en vrije uitwisseling van ideeën. Aan jong en oud, uit Europa en daarbuiten,
professionals en post-graduates, biedt de AMSU een vrijplaats voor een intellectuele zoektocht zonder voorafgestelde grenzen.

De cursussen, workshops en masterclasses komen tot stand in nauwe samenwerking met gerenommeerde instellingen en/of personen op het betreffende vakgebied uit binnen- en buitenland. De cursisten worden geconfronteerd met de streng-methodische werkwijze van de afzonderlijke disciplines, de interdisciplinaire grensgevechten tussen concurrerende docenten en specialisten en de inzicht verruimende kracht van een multidisciplinaire benadering van culturele en maatschappelijke vraagstukken.

Steeds terugkomende thema's zijn (in willekeurige volgorde):
Europe on its way; Environmental policies: Re-inventing the City; The Role of the Cities in Building Europe; The Creative City; Media Theory and Journalism; The Internet and Political Reporting; Ethics, Integrity and Making Money; The Value of Culture; Executive Skills for the Up- and coming Manager; Intensive Dutch Language Course; Perception and Experience in Modernity; Citizenship education, ;What is European Citizenship?; International (cultural) cooperation; How to Start an NGO from scratch?
In de loop der jaren vele gespecialiseerde kunstcursussen voor kunstenaars op het gebeid van filmmaking, production, performing arts en arts management en internation cooperation.
Eveneens door de samenwerking met The Netherlands Business Academy (NLBA) trainingen voor post graduates in en buiten Europa.

De stichting heeft inkomsten uit cursusgelden, partnerships, subsidies, donaties en sponsors.
Het beheer van het eigen vermogen is in handen van het bestuur.

 Raad van Toezicht:

  • Quirijn Bongaerts
  • Huub van Haare Heijmeijer
  • Ton van Haaften

Bestuur:

  • Steve Austen, voorzitter
  • Linda Bouws, vice voorzitter
  • Frans de Ruiter, secretaris 
  • Masja Austen, penningmeester
  • Frederike Beltjes, lid

De Raad van Toezicht en het bestuur verrichten de werkzaamheden onbezoldigd.

Er is geen personeel in vaste dienst bij AMSU. Eventuele vrijwilligers ontvangen de maximale vrijwilligersvergoeding zoals door de Belastingdienst is vastgesteld.


Verslag activiteiten 2020:


LANG-1 Online Intensive Dutch Language Course

i.s.m.: Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT), Universiteit van Amsterdam.
Deze intensieve Nederlandse cursus wordt op verschillende niveaus aangeboden, van (absolute) beginners tot meer ervaren en gevorderde studenten door docenten van het INTT, Universiteit van Amsterdam).

Deze jaarlijks terugkerende zomercursus is in 2021 vanwege corona uitsluitend digitaal aangeboden door het INTT. Het culturele programma dat AMSU aanbiedt aan deelnemers kwam hierdoor ook te vervallen.

MBA - Culture, Heritage & Citizenship

Twee- tot driejarige academische deeltijd-opleiding - gestart in januari 2016

MBA Culture, Heritage & Citizenship (MBA CHC) is een initiatief van de Netherlands Business Academy (NLBA) en de Amsterdam Summer University (AMSU).
Zij voldoen daarmee aan een groeiende behoefte onder ervaren, leidinggevende professionals en consultants in de kunst- cultuur- en erfgoedsector. Deze opleiding wil de scheiding tussen materieel en immaterieel erfgoed wegnemen en het betrekken van het publiek ontwikkelen van audience development tot citizenship education.
Doelgroep: voor leidinggevenden in de brede cultuursector of daaraan gerelateerde beroepen, zoals beleidsmedewerkers, consultants en (cultuur)wetenschappers.

ERASMUS+2017 - internationaal curriculum MBA-ECHC
Na de officiële certificering van de deeltijdopleiding MBA Culture, Heritage & Citizenship (CHC) door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), is er nu ook Europese bevestiging van de noodzaak van deze jonge masteropleiding. Een zestal Europese instellingen op het gebied van cultuur en hogeronderwijs hebben op initiatief van MBA CHC met succes een beroep gedaan op het Erasmus+ programma van de Europese Commissie om een gezamenlijk interdisciplinair Europees MBA CHC curriculum te ontwikkelen: MBA ECHC.
Dit project is in september 2017 van start gegaan en - ondanks corona - per 31 december 2020 met succes afgerond.

 

Financiële verantwoording 2021

Balans per 31 december 2021

Vaste activa

• Deelneming ASU-B.V. Guesthouses € 9.188

Vlottende activa
• Vorderingen € 25.637

• Liquide middelen € 11.257

Totaal vlottende activa € 36.894

Kortlopende schulden € 30.080  

Vlottende activa min kortlopende schulden € 6.814 
Activa min kortlopende schulden € 16.002

Langlopende schulden 

Lening o/g ASU-B.V. Guesthouses € 9.076

Eigen vermogen
Overige reserve € 6.926

Totaal € 16.002

Staat van baten & lasten per 31 december 2021

Lasten 

• Algemeen € 6.401

• Activiteiten € 49.938

Totale lasten € 56.339

Baten

• Cursusgelden € -/-

• Subsidies/bijdragen € 49.425

Totale baten € 49.425 

Resultaat € 6.914 verlies

Toelichting
• Het jaar 2021 sluit af met een negatief resultaat van € 6.914.
• Per einde boekjaar is het eigen vermogen € 6.926.
• Stichting Amsterdam Summer University heeft geen personeel in dienst en beschikt - naast het eigen vermogen - niet over overige reserves.

Vanwege corona is de jaarlijkse 'Intensive Dutch language course' in 2021 niet door AMSU aangeboden. Aangezien het een internationale cursus betrof en de deelnemers niet meer konden reizen is in overleg met de partner (INTT/UvA) besloten de cursus - net als in 2020 - online aan te bieden. Dit was voor veel potentiële deelnemers niet wat zij voor ogen hadden waardoor het aantal aanmeldingen in 2020 beperkt bleef. Vanwege de onzekerheid omtrent het corona virus en de ervaringen van 2020 is in gezamenlijkheid besloten de online cursus in 2021 niet voor AMSU studenten open te stellen, maar uitsluitend aan te bieden aan studenten van de UvA. Hoewel de algemene lasten hierdoor lager zijn, ontstaat - vanwege de verminderde cursusbaten - per saldo wel een negatief exploitatieresultaat dat ten laste komt van het eigen vermogen.

 

 

 

 

Metropool Soul for Europe Felix Meritis Connecting Cultures GRAD Webshop