About Us

ANBI

 

Stichting Amsterdam Summer University (handelsnaam Stichting Amsterdam-Maastricht Summer University (AMSU)

RSIN/fiscaal nummer: 9033130/ Kamer van Koophandel: 41209339

Postbus 53066
1007 RB Amsterdam
www.amsu.edu

Doelstelling:
het ontwikkelen, aanbieden en organiseren van (internationaal) onderwijs voor studerenden en professionals, in samenwerking met universiteiten en andere (onderwijs)instellingen;
het (doen) organiseren van en/of deelnemen aan manifestaties of andere evenementen en gelegenheden die aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn, al dan niet in samenwerking met andere rechtspersonen;
al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, dit in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan:
De AMSU vindt haar bestaansrecht in het aanmoedigen van een wetenschappelijke houding
gekenmerkt door scepsis en ontdekkingsdrift. De sterk uiteenlopende ervaringen en achtergronden van de docenten en cursisten zijn een belangrijke voorwaarde voor een geanimeerde en vrije uitwisseling van ideeën. Aan jong en oud, uit Europa en daarbuiten,
professionals en post-graduates, biedt de AMSU een vrijplaats voor een intellectuele zoektocht zonder voorafgestelde grenzen.

De cursussen, workshops en masterclasses komen tot stand in nauwe samenwerking met gerenommeerde instellingen en/of personen op het betreffende vakgebied uit binnen- en buitenland. De cursisten worden geconfronteerd met de streng-methodische werkwijze van de afzonderlijke disciplines, de interdisciplinaire grensgevechten tussen concurrerende docenten en specialisten en de inzicht verruimende kracht van een multidisciplinaire benadering van culturele en maatschappelijke vraagstukken.

Steeds terugkomende thema's zijn (in willekeurige volgorde):
Europe on its way; Environmental policies: Re-inventing the City; The Role of the Cities in Building Europe; The Creative City; Media Theory and Journalism; The Internet and Political Reporting; Ethics, Integrity and Making Money; The Value of Culture; Executive Skills for the Up- and coming Manager; Intensive Dutch Language Course; Perception and Experience in Modernity; Citizenship education, ;What is European Citizenship?; International (cultural) cooperation; How to Start an NGO from scratch?
In de loop der jaren vele gespecialiseerde kunstcursussen voor kunstenaars op het gebeid van filmmaking, production, performing arts en arts management en internation cooperation.
Eveneens door de samenwerking met The Netherlands Business Academy (NLBA) trainingen voor post graduates in en buiten Europa.

De stichting heeft inkomsten uit cursusgelden, partnerships, subsidies, donaties en sponsors.
Het beheer van het eigen vermogen is in handen van het bestuur.

 Raad van Toezicht:

  • Ton van Haaften, voorzitter
  • Huub van Haare Heijmeijer

Bestuur:

  • Steve Austen, voorzitter
  • Linda Bouws, vice voorzitter
  • Frans de Ruiter, secretaris 
  • Masja Austen, penningmeester
  • Frederike Beltjes, lid

De Raad van Toezicht en het bestuur verrichten de werkzaamheden onbezoldigd.

Er is geen personeel in vaste dienst bij AMSU. Eventuele vrijwilligers ontvangen de maximale vrijwilligersvergoeding zoals door de Belastingdienst is vastgesteld.


Verslag activiteiten 2022:

Bestuursverslag van het gezamenlijk bestuur van
• Stichting Amsterdam Summer University, handelsnaam Stichting Amsterdam-Maastricht Summer University (AMSU);
• Stichting Vrienden van Felix Meritis, handelsnaam Felix Meritis Connecting Cultures (FMCC); en
• Stichting Genootschap Felix Meritis/Felix Meritis Foundation.

KORTE SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN VAN DE STICHTINGEN
IN HET JAAR 2022

Samenvoeging stichtingen
In 2022 is na statutenwijziging een nieuwe bestuursstructuur ingevoerd voor de drie stichtingen AMSU, FMCC en Genootschap, die de afgelopen jaren steeds vaker en intensiever zijn gaan samenwerken in projecten op het snijvlak van kunst, cultuur en burgerschap, met nadruk op de voortzetting van het gedachtegoed van Felix Meritis Foundation. Gekozen is voor een gezamenlijk bestuur en een Raad van Toezicht. Het bestuur heeft acht keer vergaderd, waarvan tweemaal gezamenlijk met de Raad van Toezicht.

Merkregistratie Felix Meritis
FMCC heeft in juni een succesvolle procedure gevoerd tegen een vordering tot vervallenverklaring van de door FMCC gedeponeerde merken.

European House for Culture (EHfC)
Na advies van notaris Maarten Meijer zijn voorbereidingen getroffen om EHfC, een netwerk van Europese kunstenaars en intellectuelen, in Brussel op te heffen en onder te brengen bij Genootschap.

A Soul for Europe
Er is intensief gewerkt aan de strategie (beleidsplan 2023-2030) en uitbreiding van de EEIG ‘A Soul for Europe' (ASfE), waarvan Genootschap (evenals het hier onder te brengen European House for Culture) een van de leden is. ASfE heeft als doel invulling te geven aan de rol van kunst en cultuur in het versterken van actief Europees burgerschap, welke taak is bevestigd door de Europese Commissie tijdens de Social Summit van Gothenburg in 2017. In november 2022 heeft FMCC in Berlijn aan de hand van een PowerPointpresentatie de Strategy Group (statutair adviesorgaan) nader geïnformeerd over de in 2009 ingevoerde juridische structuur en het Gothenburg-motto ‘Strengthening European Identity through Education and Culture'.

Application - Horizon Europe
Doel van de Horizonaanvraag (deadline 7 februari 2024): vaststellen of en onder welke voorwaarden kunst en cultuur daadwerkelijk kunnen bijdragen aan de verspreiding van Europese waarden.
• Er zijn oriënterende gesprekken c.q. mailcontact (IISG) geweest met eventuele academische partners in Nederland en Duitsland: Universiteit Leiden-ACPA (Academy of Creative and Performing Arts); Universiteit Leiden/Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis; en CARMAH (Centre for Anthropological Research on Museums and Heritage in Berlijn. FMCC's interdisciplinaire aanpak gericht op de rol van wetenschap én cultuur is nieuw voor universiteiten; de communicatie met Leiden heeft niet tot samenwerking geleid.
• Aan het eind van het jaar is er een eerste - veelbelovend - mailcontact geweest met de Universiteit Maastricht.
• Mario Neve, directeur Campus Ravenna van Università di Bologna, en Jan van Zwieten, Netherlands Business Academy, hebben hun medewerking toegezegd.
• Als culturele partners hebben toegezegd: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam; Paul Spies (Chief curator Berlin Global im Humboldt Forum) en, na introductie door Paul Spies, de Europäische Academie Berlin. In november heeft FMCC in Berlijn een vruchtbaar vervolggesprek gevoerd met de directeur van EAB, Christian Johann.

Nederlandse Pilot
FMCC heeft samen met Freek van Duijn de structuur en inhoud van de Nederlandse pilot voor Horizon in elkaar gezet, met als doel vast te stellen aan welke wetenschappelijke eisen een in Horizon te gebruiken enquête moet voldoen. Culturele partners die hun medewerking hebben toegezegd zijn Verkadefabriek, Den Bosch; Schouwburg Kunstmin/Energiehuis, Dordrecht; Bijlmer Parktheater, Amsterdam; Museum Jan Cunen, Oss; en Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. Als researchpartner heeft de Boekmanstichting toegezegd, als wetenschappelijke partner zal mogelijkerwijs de Universiteit van Maastricht worden benaderd.

Afgewezen applications
• In september heeft FMCC, namens NLBA (department European Culture, Heritage & Citizenship), een aanvraag ingediend voor NEW NECE. De Bundeszentrale für Politische Bildung had een call uitgeschreven om het door haar beheerde Europese platform NECE (Networking European Citizenship Education) over te dragen aan de civil society. Partners in de aanvraag waren Unibo, Campus Ravenna; EFA; CCCluj; en Globi, een citizenship educator in Utrecht, waarmee FMCC in augustus een prettig kennismakingsgesprek heeft gehad. De extreem korte aanvraagprocedure tijdens de zomervakantie wekte de indruk dat de call louter een formaliteit was en de ‘winnaar' al gekozen was. In oktober werd bekend gemaakt dat FMCC niet in de prijzen was gevallen.
• In oktober heeft FMCC, onder leiding van Freek van Duijn, een subsidieaanvraag ingediend voor ‘Innovatielabs' bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Deze aanvraag omvatte het voorstel voor de pilot, inclusief de pilotpartners. De aanvraag is afgewezen.

 MBA - Culture, Heritage & Citizenship

    Twee- tot driejarige academische deeltijd-opleiding - gestart in januari 2016

MBA Culture, Heritage & Citizenship (MBA CHC) is een initiatief van de Netherlands Business Academy (NLBA) en de Amsterdam Summer University (AMSU).
Zij voldoen daarmee aan een groeiende behoefte onder ervaren, leidinggevende professionals en consultants in de kunst- cultuur- en erfgoedsector. Deze opleiding wil de scheiding tussen materieel en immaterieel erfgoed wegnemen en het betrekken van het publiek ontwikkelen van audience development tot citizenship education.
Doelgroep: voor leidinggevenden in de brede cultuursector of daaraan gerelateerde beroepen, zoals beleidsmedewerkers, consultants en (cultuur)wetenschappers.

ERASMUS+2017 - internationaal curriculum MBA-ECHC
Na de officiële certificering van de deeltijdopleiding MBA Culture, Heritage & Citizenship (CHC) door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), is er nu ook Europese bevestiging van de noodzaak van deze jonge masteropleiding. Een zestal Europese instellingen op het gebied van cultuur en hogeronderwijs hebben op initiatief van MBA CHC met succes een beroep gedaan op het Erasmus+ programma van de Europese Commissie om een gezamenlijk interdisciplinair Europees MBA CHC curriculum te ontwikkelen: MBA ECHC.
Dit project is in september 2017 van start gegaan en - ondanks corona - per 31 december 2020 met succes afgerond.

 Financiële verantwoording 2022

Balans per 31 december 2022

Vaste activa

• Deelneming ASU-B.V. Guesthouses € 9.188

Vlottende activa
• Vorderingen € 8.860

• Liquide middelen € 15.135

Totaal vlottende activa € 23.995

Kortlopende schulden € 25.250  

Vlottende activa min kortlopende schulden -/- € 1.255 
Activa min kortlopende schulden € 7.934

Langlopende schulden 

Lening o/g ASU-B.V. Guesthouses € 9.076

Eigen vermogen
Overige reserve -/- € 1.142

Totaal € 7.934

Staat van baten & lasten per 31 december 2022

Lasten 

• Algemeen € 10.200

• Activiteiten € 0

Totale lasten € 10.200

Baten

• Cursusgelden € -/-

• Subsidies/bijdragen € 2.132

Totale baten € 2.132

Resultaat -/- € 8.068 verlies

Toelichting
• Het jaar 2022 sluit af met een negatief resultaat van € 8.068.
• Per einde boekjaar is het eigen vermogen negatief € 1.142.
• Stichting Amsterdam Summer University heeft geen personeel in dienst en beschikt - naast het eigen vermogen - niet over overige reserves.

In dit boekjaar zijn er geen zichtbare activiteiten uitgevoerd. Wel is er door het bestuur en verschillende partners en netwerken gewerkt aan de voorbereiding van verschillende subsidieaanvragen en samenwerkingsverbanden inzake verschillende projecten. De uitwerking van deze projecten zal in de komende jaren zijn beslag krijgen. Er zijn dan ook uitsluitend algemene bedrijfs- en organisatorische kosten gemaakt. Het boekjaar sluit met een verlies van € 8.068 en een negatief eigen vermogen van € 1.142.

 

 

 

 

Metropool Soul for Europe Felix Meritis Connecting Cultures GRAD Webshop