4 October to 3 October 2017

MBA CULTURE, HERITAGE & CITIZENSHIP (4e lichting, start oktober 2017)

TWEEJARIGE ACADEMISCHE DEELTIJDOPLEIDING

Begin oktober 2017 start de vierde lichting studenten. MBA Culture, Heritage & Citizenship (MBA CHC) is een initiatief van de Netherlands Business Academy (NBA) en de Amsterdam Summer University (AMSU).

Doelgroep: voor leidinggevenden in de brede cultuursector of daaraan gerealteerde beroepen, zoals beleidsmedewerkers, consultants en (cultuur)wetenschappers.De aanmeldprocedure gaat via selectie en recommendatie en leidt ertoe dat deelnemers behoren tot de gekende talenten in de sector. Zij zullen in de meeste gevallen onder onze aandacht zijn gebracht door prominenten van binnen en buiten de sector.

Deelnemers aan de tweede lichting gaan deel uitmaken van een hoogwaardig kennisnetwerk dat, vooral ook na voltooiing van de opleiding, van onschatbare waarde zal zijn. Gedurende de twee jaar dat de deelnemers en docenten in een relatief kleine groep samenwerken wordt de basis gelegd voor uitwisseling van kennis en participatie in netwerken en projecten, ook buiten het directe leermodel van de opleiding. Actieve deelname aan site-events wordt aangemoedigd.

Inleiding
Nu allerwegen de belangstelling voor ons erfgoed toeneemt -naast de tastbare monumenten vooral ook voor de daarmee verbonden ideeëngeschiedenis-, zijn vraagstukken van identiteit en burgerschap niet ver weg. Het managen van dit samenhangende complex van op zichzelf staande disciplines en uitvoeringspraktijken vereist een nieuwe innovatieve benadering. De deskundigheid van de leidinggevenden op al deze gebieden zal moeten worden aangescherpt. Daartoe is er nu in Nederland een volwaardige deeltijdopleiding MBA Culture, Heritage & Citizenship ontwikkeld, waarvan in oktober de tweede lichting start.

Achtergrond en doel
De participatiesamenleving gaat verder dan het buzzwoord. Het thema burgerschap is niet alleen actueel bij de overheid, het is het nieuwe leidende principe in de brede cultuursector (archieven, musea, monumenten en podiumkunsten). Toch ontbreekt het aan een interdisciplinaire benadering waarin management, burgerschap en cultuur samenkomen. Jaarcijfers, bezette stoelen en rendement krijgen nog te vaak voorrang boven de relatie tussen instelling en samenleving. Gaandeweg komen partijen in de markt tot de conclusie dat de deelname van burgers aan de oplossingen van maatschappelijke vraagstukken op een heel andere manier georganiseerd moet worden. Een meer ondernemende opstelling jegens de burger vereist een nieuwe theoretische basis en een ander soort praktijkervaring. De tijd is rijp voor een benadering die zowel geïnteresseerde leken (burgers), alsook ngo's en bedrijven de kennis kan aanreiken om succesvolle cases en proeven om te zetten in bedrijfscontinuïteit. Een benadering die een netwerk van kennis en ervaringsinstituten kan ontwikkelen, zodat de rol van de overheid verandert van geldverstrekker in die van een volwaardig gesprekspartner.

De MBA Culture, Heritage & Citizenship heeft als doel om deze vraagstukken op te pakken en is opgezet voor:
• culturele organisaties,
• bedrijven en ngo's,
• overheden,
• semioverheidsorganisaties


die zoeken naar (her)positionering van hun rol in de participatiesamenleving. Uniek is het snijvlak van management en burgerschap. In deze MBA-opleiding leert u de meest actuele theorieën op het gebied van leiderschap, nieuwe methodieken voor het positioneren van uw instelling en inzicht in de belangrijkste vraagstukken rondom erfgoed en burgerparticipatie. Naast theorie is er veel ruimte voor praktijk. U brengt uw eigen case mee naar de opleiding en past de opgedane kennis toe. Onze docenten staan u daarin bij met hun expertise, maar stellen daarnaast hun netwerken ter beschikking. Gedurende de opleiding verbetert u uw argumentatievaardigheden en onderbouwt deze met de meest recente academische literatuur. U vormt zich tot een effectief leidinggevende, die zijn of haar organisatie op betrokken wijze een plaats weet te geven in de samenleving.


WAT VINDEN ZIJ ER VAN?

Ernst Veen, cultureel ondernemer, oud-directeur Nieuwe Kerk en Hermitage aan de Amstel:

"In mijn dagelijkse beroepspraktijk maak ik veel gebruik van hetgeen ik al doende geleerd heb. Een volwassen academische opleiding was er in mijn tijd nog niet. Ik juich dit initiatief van harte toe, vooral omdat de praktijkkennis van zoveel voortreffelijke collega's in het cursusprogramma is opgenomen. Een must voor avontuurlijke leidinggevenden."


Harry Starren, oud-directeur De Baak:

"Innovatie begint vaak door bestaande kennis op een andere manier in te zetten, door een vraagstuk vanuit verschillende disciplines te benaderen. Niet alleen een verrijking voor de beroepsbeoefenaren, maar ook een noodzakelijke verbreding van de vraagstelling, waardoor oplossingen bereikbaar worden die voordien niet gezien werden."


Jody Jensen, directeur Institute for Social & European Studies, Köszeg, Hongarije:

"Until now there is not such a thing as an MBA European Culture, Heritage and Citizenship. No field can be studied in isolation and requires an inter-disciplinary and transdisciplinary approach.
An accredited academic course that brings together the business skills from the regular MBA programmes with knowledge from culture, European studies, tangible and intangible heritage studies and citizenship education needs to be developed."


Deelname en vereisten
De opleiding MBA Culture, Heritage & Citizenship is gericht op deelnemers die enige jaren actief zijn op terreinen die raakvlakken hebben met bovengenoemde onderwerpen. Dit kan zijn in overheidsdienst waarbij beleid en praktische modellen voor participatie van burgers worden uitgedacht en beproefd, in de brede (sociaal-)culturele sector, de erfgoedsector of in de (geprivatiseerde) dienstverlening. Daarbij is te denken aan projectmanagers, zelfstandige kunstenaars of werknemers binnen culturele instellingen. Voor het volgen van de opleiding MBA Culture, Heritage & Citizenship dient u minimaal over een hbo- of universitair diploma met 3 jaar relevante werkervaring te beschikken. Indien u niet voldoet aan de formele instroomeisen kunt u op grond van een mondelinge toelatingstoets -die op maat wordt gemaakt op basis van de vooropleiding- eveneens worden toegelaten tot de opleiding.

De masteropleidingen van NBA en AMSU zijn bedoeld voor leidinggevenden en toekomstig leidinggevenden. De opleidingen hebben een aantal algemene MBA-onderdelen (modules) en daarnaast specifieke vakinhoudelijke onderdelen (blokken). Dit is gebaseerd op onze filosofie dat u zowel manager bent als materiedeskundige. De MBA Culture, Heritage & Citizenship bestaat uit twaalf modules verdeeld over vijf inhoudelijke blokken. De blokken zijn ook los te volgen; na afronding krijgt u een certificaat. De opleiding wordt afgesloten met een thesis. U behaalt de mastertitel als u het voorgeschreven masterprogramma succesvol heeft afgerond.

 

Lespraktijk
Het theoretische onderdeel van de opleiding zal worden gegeven in de vorm van colleges, in groepen van maximaal 15 deelnemers. Deze groepsbijeenkomsten zullen plaatsvinden op de maandagmiddag en -avond, onder leiding van (gast)docenten, die hun collegestof aanpassen aan de behoeften van de groep. Daarnaast brengt iedere deelnemer een case uit diens eigen organisatie mee naar de opleiding. Deze cases worden vervolgens behandeld en uitgewerkt op basis van de geleerde theoretische kennis en begeleid door de (gast)docent(en).

Programma
Voor een verdere uitwerking van het programma per module, zie hieronder.

Blok 1: Strategy & Policy
Strategie & Beleid 4 dagen
Sales- & Account Management 4 dagen

Blok 2: Interne Beheersing
Finance Management & Control 3 dagen
Operations Management & Kwaliteit 3 dagen
Human Resources Management 3 dagen
Project Management 3 dagen
Information Management 3 dagen

Blok 3: Leadership & Coaching
Leadership 4 dagen
Verandermanagement 4 dagen
Ethiek 1 dag

Blok 4: Succesvol Shapen van Key Accounts en Fundamenten van Strategisch Sales- & Account Management
Sales- & Account Management 1 dag
Finance Management and Control 3 dagen

Blok 5: Thesis

Tijd, plaats en kosten

De opleiding wordt aangeboden in Amsterdam, in principe op maandagen. Op maandagmiddag en avond zijn er colleges, ‘s ochtends vinden consultatiebijeenkomsten plaats.
Tijdens deze consultatiebijeenkomsten worden casussen en opdrachten uitgewerkt, presentaties voorbereid en wordt elkaars werk becommentarieerd.

De prijs van de opleiding bedraagt (exclusief literatuur- en verblijfskosten; 0% btw): € 25.625,00

NB: Kandidaten kunnen gebruik maken van de regeling cultuurlening tot een bedrag van € 15.000,--, voorwaarden op aanvraag bij Fonds Cultuur+Financiering, te vermelden bij inschrijving. Tevens biedt het ministerie van OC&W met het Levenlanglerenkrediet de mogelijkheid te lenen voor deze studie. Voor meer informatie.

Inschrijving, detailinformatie en afspraken voor een persoonlijk oriënterend gesprek gaan via de website van de NBA.

 

DE MODULES

Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching
In deze module wordt aandacht besteed aan aspecten van leiderschap en begeleiding, waarbij het gedrag van de (toekomstig) leidinggevende centraal staat, met een duidelijke link naar de organisatorische doelstellingen. Aspecten die in deze modulen naar voren komen:

• De visie op coachen als instrument bij resultaatgericht leidinggeven;
• De relatie tussen coachen, leiding geven en de organisatiecultuur;
• Coachingsvaardigheden bij ‘alledaagse' coachingssituaties (o.a. luisteren, vragen stellen, feedback geven, interventiestijlen).

Duur en studiebelasting
De module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching bestaat uit 3 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week.

Module Academisch Schrijven
Om op een goede manier een thesis te kunnen schrijven, heeft de deelnemer basiskennis over onderzoek en het rapporteren over dat onderzoek nodig. In de module Academisch Schrijven leert de deelnemer onder andere:

• Basisconventies van academische teksten;
• Op overtuigende wijze redeneren en argumenten opzetten;
• Verschillende methodes van onderzoek, data verzamelen en analyseren.

Duur en studiebelasting
De module Academisch Schrijven bestaat uit: 12 online webinars en 6 consultatiebijeenkomsten.

Module Strategie & Beleid
In deze module leert de deelnemer hoe een strategie te ontwikkelen die aansluit bij de doelen van zijn of haar organisatie, en op welke wijze deze strategieën zich verhouden tot het (recente) verleden van culturele ontwikkeling. Aspecten die aan bod komen in deze modulen zijn:

• Individuele strategie-ontwikkeling in de participatiesamenleving;
• Het uitlokken en faciliteren van community-building, life long learning en co-creatie;
• De recente geschiedenis van culturele ontwikkeling en de implicaties voor het cultureel besef van de huidige samenleving.

Duur en studiebelasting
De module Strategie & Beleid bestaat uit 4 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week.

Module Sales- & Account Management
Klanten die een grote bijdrage leveren aan de omzet van de organisatie worden met reden key accounts genoemd. In deze module leert de deelnemer:

• Het strategisch belang van key accounts voor de organisatie;
• Het investeren in key account-management;
• Het stimuleren van nieuwe key accounts.

Duur en studiebelasting
De Module Sales- & Account Management bestaat uit 1 contactdag.

Module Finance Management & Control
Financieel beheer is één van de kritieke functies, maar veel managers komen daar niet altijd aan toe. Als dit niet door de managers wordt bepaald, heeft feitelijk de financieel verantwoordelijke een groot aandeel in het beleid en functioneren van de organisatie. Een precaire situatie. Daarom leert de deelnemer in deze module het belang van financiële kennis op basis van de volgende vakgebieden:

• Jaarverslaggeving;
• Management accounting en control;
• Financiering.

Duur en studiebelasting
De module Finance Management & Control bestaat uit 3 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week.

Module Operations Management & Kwaliteit
Operations management is een module die de generale manager kennis en kunde bijbrengt om de mogelijkheden en beperkingen van de hedendaagse technologie te doorzien en te doorgronden. Naarmate bedrijven meer en meer in een internationale context opereren zijn ze steeds minder tastbaar lokaal aanwezig. De organisatie krijgt steeds meer virtuele trekjes, waardoor het beheer van de integrale supply chain van dag tot dag belangrijker wordt. Hoe organiseren we de keten? Deze module houdt zich onder andere bezig met de volgende aspecten:

• het toenemend belang van een soepel samenspel tussen de productie-eisen op lange, halflange en korte termijn (de hiërarchische niveaus van de beslissingspiramide);
• de evolutie naar de volledige integratie van de totale materiaal- en informatiestroom en de rol van techniek daarin;
• de integratie met andere functionele deelgebieden (marketing, financiën, informatica, logistiek, transport, accounting, personeelsbeleid).

Duur en studiebelasting
De module Operations Management & Kwaliteit bestaat uit 3 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week.

Module Human Resources Management
Human resources management is geen op zichzelf staand aandachtsgebied binnen de organisatie: vanuit de geformuleerde missie en organisatiedoelstellingen is een organisatiestructuur gekozen. Des te meer reden echter om juist een kritische blik te werpen op human resources management, met onder andere de volgende onderdelen:

• De kennisafhankelijkheid van een moderne organisatie op het gebied van personeel;
• De groeiende kennisafhankelijkheid van een (inter)nationaal netwerk van stakeholders en burgers;
• Het belang van toonaangevendheid door onder andere interdisciplinaire uitwisselingen, talentmanagement, ambassadeurs.

Duur en studiebelasting
De module Human Resources Management bestaat uit 3 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week.

Module Project Management
In deze module wordt vanuit de bedrijfsstrategie een relatie gelegd naar programma- en projectmanagement en wordt het besturen en inrichten van processen in het projectmanagement besproken. Aspecten in deze module zijn:

• Het diepgaand kunnen hanteren van diverse methodieken voor project-, programma- en portfoliomanagement;
• Aandacht voor vaardigheden en attitude op gebied van internationaal co-produceren, participeren, co-financieren en besturen;
• Het herdefiniëren van continuïteit in termen van een doorgaande reeks projecten.

Duur en studiebelasting
De module Project Management bestaat uit 3 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week.

Module Information Management
De verantwoordelijkheid van bestuurders gaat veel verder dan financieel beheer. Bestuurders worden verantwoordelijk gehouden voor goed én slecht management. Slim beheer van informatie is dan ook essentieel voor de moderne bestuurder. Deze module richt zich op:

• Het leren ‘in control' te zijn van de informatiestroom van en naar de organisatie;
• De besturing en beheersing van de organisatie met de noodzakelijke informatie(systemen);
• Het aanwenden van Information Management om de strategische doelen van de organisatie te behalen.

Duur en studiebelasting
De module Information Management bestaat uit 3 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week.

Module Leadership
In deze module wordt inzicht verkregen in theoretische achtergronden en kaders van verschillende leiderschapsstijlen. Er is aandacht voor het persoonlijk leiderschap als een reis en een zoektocht naar leiderschapsontwikkelingen en vaardigheden. Deelnemers kunnen zich individueel verder specialiseren in de meest bij hen passende leiderschapsstijl(en). Aspecten die daarbij aan bod komen zijn onder andere:

• Beginselen en principes van verschillende vormen van leiderschap;
• Verschil tussen managementfuncties en leiderschapsaspecten;
• Ontwikkelen en implementeren van leiderschapsvaardigheden en -competenties.

Duur en studiebelasting
De module Leadership bestaat uit 4 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week.

Module Verandermanagement
Het vakgebied van verandermanagement is ontwikkeld om ons beter te helpen het gedrag van individuen en groepen te begrijpen. Het wordt dan ook gedefinieerd als een systematische studie, met een basis in de psychologie, sociologie, antropologie en andere sociale wetenschappen. Deelnemers leren in deze module de basis van verandermanagement, rond onder andere de volgende aspecten:

• Motivatie van verschillende werknemers in extreme veranderprocessen;
• Meer aandacht voor het burgerschap van klanten en personeel, en de innovatieve kracht die daaruit vloeit;
• Kundigheid in het begeleiden van processen van toenemende participatie en de vergroting van het maatschappelijk draagvlak.

Duur en studiebelasting
De module Verandermanagement bestaat uit 4 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week.

Module Ethiek
Er wordt veel waarde gehecht aan waarden en normen in het functioneren van de manager. Waar staat de manager voor? Waar liggen de grenzen van zijn handelen? De deelnemer zal in deze module uitgebreid aandacht besteden aan de ethische aspecten van het vak, aan de hand van de volgende aspecten:

• Concrete cases uit de bedrijfsethiek;
• Klassikale discussies over de ethische aspecten van deze en eigen cases;
• Diepgaand onderwijs over ethiekmanagement.

Duur en studiebelasting
De module Ethiek bestaat uit 1 contactdag. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van 10 uur per week.

Module Methoden & Technieken van Onderzoek
Deze module biedt, op een praktische manier, een verdieping in het opzetten en uitvoeren van onderzoek. De deelnemer leert deze vaardigheden aan de hand van de volgende leerdoelen:

• Inzicht en vaardigheid verkrijgen in het opzetten en uitvoeren van onderzoek;
• Kennis en inzicht over dataverzameling, -verwerking, -analyse en interpretaties;
• Inzicht hebben in en het kunnen initiëren van statistische analyses.

Duur en studiebelasting
De module Methoden & Technieken van Onderzoek bestaat uit 1 contactdag. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van 10 uur per week.

Thesis
In de thesis, die aan het einde van de opleiding wordt gemaakt, worden verschillende van de bovenstaande elementen in samenhang verwerkt. Hierin vindt de integratie plaats van alle opgedane vakinhoudelijke, praktische en algemene competenties. De deelnemer toont aan dat hij zich het masterniveau heeft eigen gemaakt en op multidisciplinaire wijze zelfstandig binnen zijn vakgebied werkzaam kan zijn.

Gastdocenten

• Dr Franco Bianchini, regeneration of cities, Leeds Beckett University, UK.
• Drs Huib Boissevain, dir. Annexum, beleggingsexpert en vastgoeddeskundige.
• Prof. Ir Pi de Bruijn, architect.
• Drs Michiel Buchel, algemeen directeur NEMO
• Dr (h.c.) Jurn Buisman, entrepreneur en eigenaar particuliere museumcollecties.
• Freek van Duijn, interim management & advies in de cultuursector.
• Prof. Matthijs van Dijk, Universiteit Delft.
• Dr. Dos Elshout, UvA, Cultuurwetenschappen.
• Egbert Fransen, ondernemer, directeur Pakhuis de Zwijger.
• Prof. Paul Frissen, Universiteit Tilburg en decaan Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.
• Drs Cees de Graaff, directeur Dutch Culture.
• Tabo Goudswaard, kunstenaar en vormgever.
• Drs Menno Heling, innovative internet solutions for culture and tourism.
• Prof. Zef Hemel, ruimtelijke ordening specialist, Wibautleerstoel UvA.
• Mr. Jaap Hoeksma,rechtsfilosoof, Europa specialist
• Jo Houben, deskundige governance, directeur Cultuur-Ondernemen.
• Drs Liesbeth Jansen, projectdirecteur marineterrein, directeur Linkeroever, revitalisering van gebieden en gebouwen.
• Drs Jaap Lampe, algemeen directeur van Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem.
• Drs Bert Mulder, lector Informatie, Technologie en Samenleving, Haagse Hogeschool.
• Prof. Mario Neve, University of Bologna, Campus di Ravenna.
• Ryclef Rienstra, directeur VandenEnde Foundation
• Drs Paul Spies, Direktor Stadtmuseum Berlin en Chef-Kurator des Landes Berlin im Humboldt Forum.
• Dr Renée Steenbergen, senior onderzoeker mecenaat, Universiteit Utrecht.
• Drs Oeds Westerhof, projectdirecteur Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018.
• Moderators: Dr (h.c.) Steve Austen, experienced pioneer in arts and entrepreneurship in Europe en Farid Tabarki, columnist FD, trendwatcher en publicist.

 

Metropool Soul for Europe Felix Meritis Connecting Cultures GRAD Webshop